പ്രധാന താൾ

From Panchayatwiki
(Redirected from Main Page)

പഞ്ചായത്ത് വിക്കിയിലേക്ക് സ്വാഗതം.

കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമവും ചട്ടങ്ങളും അനുബന്ധ നിയമങ്ങളും അവയുടെ ചട്ടങ്ങളും കാലാനുസൃതമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വിക്കിയാണിതു്. ഇതു് ആർ ജി എസ് എ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കി വരുന്നു.

ഇവിടെ നിലവിൽ 59 പ്രവർത്തകരുണ്ട്.
ഇതുവരെ 12,872 തിരുത്തലുകൾ നടന്നു.

വിശദവിവരങ്ങൾ

വാർത്തകളും അറിയിപ്പുകളും

  • പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം തൃശൂർ

പേജുകളുടെ പട്ടിക

VOL1 - പേജുകളുടെ പട്ടിക

VOL2 - പേജുകളുടെ പട്ടിക

Law Manual - പേജുകളുടെ പട്ടിക

വർഗ്ഗം:താളുകൾ അവസ്ഥയനുസരിച്ച്

Maintained by RGSA PMU, Department of Panchayats.